W ramach zajęć laboratoryjnych prowadzonych w pracowni genetyki studenci w sposób praktyczny poznają techniki badawcze stosowane w genetyce oraz hodowli analiza chemiczna eds struktury materiału i nasiennictwie

Niestety badania powierzchni właściwej nie potwierdziły tego przypuszczenia - powierzchnia właściwa karbonizatów z opon jest. Słowa kluczowe: toryfikacja, ślazowiec pensylwański, uwęglanie biomasy, analiza chemiczna. Z kolei ze wzrostem wysokości złoża karbonizatu stopień adsorpcji par rtęci rośnie, natomiast średnie stężenie rtęci w materiale węglowym maleje. W ramach zajęć laboratoryjnych prowadzonych w pracowni genetyki studenci w sposób praktyczny poznają techniki badawcze stosowane w genetyce oraz hodowli analiza chemiczna eds struktury materiału i nasiennictwie. Rozwiązałoby to dwa poważne problemy ekologiczne: ograniczenie emisji rtęci do atmosfery oraz zagospodarowanie zużytych opon samochodowych. Powyższe wnioski potwierdza analiza przebiegu zależności stężenia rtęci zaadsorbowanej w złożu (pojemności dynamicznej par rtęci) od temperatury G(T). W karbonizatach otrzymanych ze zużytych opon stałą pozostałość po spaleniu (popiół) stanowią wypełniacze nieorganiczne dodawane do gumy,. Pracownia uprawy stanowi zaplecze do prowadzenia zajęć z ogólnej uprawy roli i roślin, szczegółowej uprawy roślin i łąkarstwa. W Polsce ilość powstających rocznie zużytych opon szacowana jest. W przypadku karbonizatów otrzymanych z opon samochodowych zaobserwowano wyraźne polepszenie właściwości adsorpcyjnych ze wzrostem temperatury. Drugim przebadanym materiałem węglowym był karbonizat otrzymany z opon samochodowych pochodzących z rynku brytyjskiego, wytworzony w instalacji zlokalizowanej w Letchworth w Anglii. Należy zatem poszukiwać nowych metod utylizacji zużytych opon samochodowych. Wśród stosowanych aktualnie metod zagospodarowania zużytych opon dominuje ich składowanie, recykling materiałowy oraz spalanie lub współspalanie. Przebadano dynamikę adsorpcji par rtęci na złożu krajowego karbonizatu otrzymanego ze zużytych opon. Stwierdzono, że karbonizaty otrzymane z opon zawierają duże ilości siarki i cynku. Wartość nawozowa liści buraczanych jest wypadkową ich masy oraz składu chemicznego, który z kolei zależy od stanu zaopatrzenia plantacji buraków w składniki mineralne. Ze względu na krótki okres od zastosowania nawozu do rozpoczęcia wegetacji roślin obornik powinien być dobrze przefermentowany, aby zapewnić dobrą dostępność składników z nawozu. Rozważono możliwość zastosowania do tego celu karbonizatu ze zużytych opon samochodowych. Poważnym problemem jest zagospodarowanie odpadowego karbonizatu powstającego w procesie pirolizy. Wysokokaloryczny gaz pirolityczny może służyć do opalania reaktora, w którym prowadzony jest proces pirolizy opon.